مسعود سجادی

خویش...

بوی بهشت می شنوم از صدای تو…

مسعود سجادی متولد 11 مرداد ماه 1371 شیراز موسیقی را در سن کودکی نزد پدر خود زنده نام محمود سجادی با ساز سه تار آغاز کرد. از سال 1386 نزد امیر حسین نوژن به فراگیری ردیف موسیقی ایران پرداخت. وی مفتخر به شاگردی زنده نام استاد محمدرضا لطفی گردید و نزد ایشان به تحلیل و مرور ردیف میرزا عبدالله و قطعات قدیمی موسیقی ایران پرداخت. و …

قطعه های خویش

قطعه هجران

عاشق‌ که‌ می‌شوی‌ تمام‌ جهان‌ نشانه ‌معشوقه‌ات‌ دارند

قطعه بمان

من‌ هنوز می‌توانم ‌به‌ قلبم‌ فرمان ‌بدهم که‌ تو‌ را‌ دوست‌ داشته‌ باشد...

قطعه خیال

ای‌‌ عشق... چه‌ چیزی... که‌ خوشی‌ در‌ همه‌ هنگام ؟

قطعه نیاز

نیاز... دوای‌ عاشق ‌دلخسته ‌را‌ معشوق‌ می‌داند...

محتوا محافظت می شود. راست کلیک غیرفعال است.